پروژه های دیگر

دارایی برای فروش - تجاری 890,000
 • 3 قسمت
 • 490 m2
دارایی برای فروش - تجاری 1,800,000
 • 3 قسمت
 • 230 m2
اجاره - مسکن 12,000
 • 2+1
 • 90 m2
اجاره - مسکن 12,000
 • 1+1
 • 70 m2
اجاره - مسکن 17,000
 • 2+1
 • 100 m2
برای فروش - مسکن 3,350,000
 • 4+2
 • 180 m2
اجاره - مسکن 15,000
 • 2+1
 • 100 m2
اجاره - مسکن 13,000
 • 2+1
 • 90 m2
اجاره - مسکن 10,000
 • 2+1
 • 85 m2
همه آگهی ها